Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap CHEMPRI B.V. gevestigd te Raamsdonksveer. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Zeeland- West- Brabant onder aktenummer 07/2022 d.d. 26 januari 2022.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten en diensten door Chempri aan een (potentiele) afnemer, hierna te noemen: de ‘afnemer’.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door Chempri. De toepasselijkheid van andere voorwaarden is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 – Offerte

 1. Elke offerte is vrijblijvend en bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 2. Alle offertes zijn mede gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens. De vermelding van aantallen en prijzen geschiedt door Chempri zo nauwkeurig mogelijk maar is slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk wordt bevestigd. Indien in de offerte gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, vormen deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Kennelijke vergissingen of onjuistheden in de offerte, binden Chempri niet.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding Chempri heeft bereikt.
 2. Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbieding komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover Chempri met deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
 3. Chempri stuurt van iedere overeenkomst een orderbevestiging aan de afnemer. Indien een dergelijke orderbevestiging ontbreekt, doet dat niets af aan de rechtsgeldigheid van de overeenkomst.
 4. Indien de orderbevestiging onjuistheden bevat, dient de afnemer dit binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging, aan Chempri te melden, bij gebreke waarvan de op de orderbevestiging vermelde gegevens, juist worden geacht.
 5. Indien de inhoud van de orderbevestiging afwijkt van deze algemene voorwaarden, prevaleert de inhoud van de orderbevestiging.

Artikel 4 – Prijzen en betalingen

 1. Alle genoemde prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 2. De aangeboden prijzen zijn exclusief verzend- of transportkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Chempri is bij het sluiten van de overeenkomst, alsmede daarna, gerechtigd om een aanbetaling of betaling vooraf van de afnemer te verlangen. Voor Chempri ontstaat pas een leververplichting zodra deze (aan-) betaling is voldaan.
 4. De betalingstermijn van de facturen van Chempri, bedraagt 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. De afnemer is verplicht het factuurbedrag binnen deze termijn, zonder enige korting of compensatie te voldoen door storting op een door Chempri aangegeven rekeningnummer.
 5. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij door het enkele verloop van de betaaltermijn in gebreke, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. In dat geval verbeurt de afnemer aan Chempri over het verschuldigde bedrag een vertragingsrente van 1,5% rente per maand, waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. De verschuldigdheid van vertragingsrente laat onverkort het recht van Chempri om 10 dagen na het in verzuim zijn van de afnemer, de overeenkomst, te ontbinden, in welk geval de afnemer aansprakelijk is voor alle door Chempri geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede de daadwerkelijke kosten gemaakt in een eventuele procedure, een en ander gefixeerd op minimaal 25% van het factuurbedrag exclusief omzetbelasting.
 6. Bij niet of niet tijdig nakoming van de betalingsverplichting door de afnemer komen de kosten van invordering voor rekening van de afnemer. Betreft het slechts buitengerechtelijke kosten dan worden deze gefixeerd op 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,--, een en ander vermeerderd met omzetbelasting daarover.

Artikel 5 – Levering

 1. De door Chempri in de offerte, in de overeenkomst of daarbuiten opgegeven levertijden, zijn bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op basis van de gegevens en omstandigheden die op dat moment bij Chempri bekend waren. De overeengekomen of opgegeven levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Chempri levert de producten op basis van Incoterm EXW Raamsdonksveer, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de afnemer ter levering aangeboden producten of diensten in ontvangst weigert te nemen, worden de producten en diensten geacht afgeleverd te zijn en is de afnemer de prijs vanaf dat moment aan Chempri verschuldigd, alsmede is de afnemer verplicht de door Chempri ten gevolge van de weigering geleden schade en extra kosten te vergoeden.
 4. Chempri is gerechtigd tot deelleveringen.
 5. In geval is verkocht met aflevering op afroep, dient de afnemer de afroep zodanig te laten plaatsvinden, dat binnen 6 maanden na tot totstandkoming van de overeenkomst alle producten volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn is overeengekomen.

Artikel 6 – Risico-overgang, inspectie en eigendomsvoorbehoud

 1. Vanaf het moment van levering komen de producten voor risico van de afnemer, ook indien de eigendom van de producten op dat moment nog niet is overgegaan op de afnemer.
 2. De afnemer is verplicht direct na de levering te controleren of de afgeleverde producten aan de overeenkomst voldoen. In dat kader dient de afnemer te controleren of de juiste producten in de juiste aantallen geleverd zijn en of de geleverde producten deugdelijk en onbeschadigd zijn. Geconstateerde afwijkingen in typen, hoeveelheid of kwaliteit dient de afnemer binnen 48 uur schriftelijk aan Chempri mede te delen, bij gebreke waarvan de producten geacht worden conform de overeenkomst geleverd te zijn. Bij klachten buiten voornoemde termijn, zal de afnemer moeten aantonen dat de non- conformiteit reeds op het moment van levering aanwezig was.
 3. Indien de in lid 2 bedoelde klacht van de afnemer terecht blijkt te zijn, zal Chempri, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zo spoedig mogelijk nieuwe producten en/of diensten leveren, ingeval waarvan Chempri niet schadeplichtig wordt jegens de afnemer.
 4. Zolang de afnemer niet het volledige factuurbedrag, vermeerderd met rente en kosten, heeft voldaan, behoudt Chempri zich de eigendom van de geleverde producten voor. De afnemer is in dat geval verplicht Chempri op ieder gewenst moment toegang tot de producten te geven, zodanig dat zij haar eigendomsvoorbehoud ongehinderd kan uitoefenen. Indien de afnemer de producten van Chempri, ondanks het daarop rustende eigendomsvoorbehoud, overdraagt, in gebruik geeft of daarop zekerheidsrechten vestigt en/of failliet gaat, in surseance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op de producten, dient zij daarvan onverwijld schriftelijk melding te maken aan Chempri. Indien zij deze verplichting niet nakomt, verbeurt zij een direct opeisbare boete aan Chempri van drie maal het niet betaalde factuurbedrag.

Artikel 7 – Gebreken, klachttermijn en garantie

 1. Tenzij anders overeengekomen en behoudens het bepaalde in artikel 6, lid 2, staat Chempri er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en vrij zijn van fabricage- en materiaalfouten.
 2. Op straffe van verval van de garantie, dient de afnemer een klacht over een gebrekkig product binnen 8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan Chempri te melden.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die (zijn) ontstaan uit 1) de niet-inachtneming van bewaar- en opslagvoorschriften, 2) beschadiging en 3) ander niet normaal gebruik
 4. De garantieverplichting van Chempri is in alle gevallen beperkt tot het naar keuze van Chempri kosteloos vervangen van het gebrekkige product, danwel restitutie van de factuurwaarde. In beide gevallen is Chempri niet gehouden tot enige nadere schadeloosstelling, van welke aard dan ook.
 5. De afnemer dient het gebrekkige product voor inspectie door Chempri ter beschikking te houden. Indien de klacht van de afnemer terecht is dient hij het gebrekkige product kosteloos beschikbaar voor Chempri te houden, waarna Chempri het gebrekkige product bij afnemer zal ophalen.
 6. Zodra Chempri aan haar garantieverplichting heeft voldaan, wordt het gebrekkige product haar eigendom.
 7. Chempri is niet tot enige garantie gehouden, zolang de afnemer niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 8. Een klacht geeft de afnemer nimmer het recht de betaling van een opeisbare factuur op te schorten of te verrekenen

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Chempri is, behoudens opzet of grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de door haar geleverde producten of diensten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst. Enige aansprakelijkheid van Chempri strekt nooit verder dan de in artikel 7 genoemde garantieverplichtingen en is beperkt tot maximaal vijf maal het bedrag van de betreffende netto factuurwaarde.
 2. De afnemer vrijwaart Chempri voor schadeclaims van derden ingesteld tegen Chempri ter zake door Chempri aan de afnemer verkochte producten of voor de afnemer verrichte diensten.
 3. Indien en voor zover Chempri geen beroep toekomt op de in dit artikel opgenomen exoneraties, zal Chempri nooit voor een hoger schadebedrag aangesproken kunnen worden, dan het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Chempri heeft het recht de overeenkomst met de afnemer buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
 • de afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit de overeenkomst voldoet en hij terzake, na ingebrekestelling, in verzuim is geraakt;
 • beslag op zaken of vorderingen van de afnemer wordt gelegd;
 • de afnemer failleert, surseance van betaling heeft aangevraagd, danwel ontbonden of geliquideerd wordt;
 • de afnemer failleert, in de WSNP komt, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

2.  Indien een grond zoals genoemd in lid 1 zich voordoet, zijn de openstaande vorderingen van Chempri onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Chempri zijn toe te rekenen. Hieronder worden in ieder geval begrepen: oorlog, natuurramp, stakingen bij Chempri of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan grondstoffen of halffabricaten, niet voorzienbare stagnatie of vertraging bij toeleveranciers of derden, vervoersproblemen, brand-, molest- en waterschade bij Chempri of toeleveranciers en overheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld in- en uitvoerverboden.
 2. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, heeft Chempri het recht, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Geen van partijen is in dat geval verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Alle auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom op beschrijvingen, ontwerpen, modellen, afbeeldingen, offertes, alsmede de informatie die hieraan ten grondslag ligt, zijn en blijven exclusief eigendom van Chempri, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht.
 2. De afnemer mag de in lid 1 genoemde documenten niet kopiëren, gebruiken, tonen, beschikbaar stellen of op andere wijze verschaffen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chempri.

Artikel 12 – Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 1. Chempri verwerkt persoonsgegevens van de afnemer voor de volgende doeleinden:
 • de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 • het onderhouden van contact met de afnemer;
 • het door Chempri verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing;

2.  Chempri zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de afnemer te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

3.  Met het aangaan van de overeenkomst gaat de afnemer akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens door Chempri. De afnemer kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Chempri en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit met Chempri gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter te Breda.

Download hier de Algemene Voorwaarden